Shop

Constitution by farsi

اساسنامه مهندس

(not updated)

مصوب دوم ماه مه سال  2018

فصل اول – دیباچه

 • نام

“مهندس” بر کانون کانادایی مهندسان و معماران ایرانی دلالت دارد.

 • نگرش

“مهندس” کوشش می کند از طریق استفاده هوشمندانه و مولد از دانش و تجربه مهندسی، به اهداف عالی فرهنگی، اخلاقی و حرفه ای دست یابد و در عین حال ضمن همگامی با تحولات و روندهای علمی و مهندسی، به جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی خدمت کند.

 • ماموریت

سر فصلهای ماموریت “مهندس” عبارتند از:

الف- جذب، سازماندهی، اطلاع رسانی، راهنمایی و حمایت از اعضا و در سطح وسیعتر جامعه مهندسان ایرانی- کانادایی با هدف رسیدن به موقعیت مطلوب در جامعه فنی و اقتصادی کانادا.

ب- حصول اطمینان از اینکه چرخه مهاجرت- جذب مهندسان ایرانی در کانادا به خوبی درک شده، رصد شده، زیر نظر گرفته شده و مورد سنجش قرار گرفته و در زمانهای مناسب اقدامات اصلاحی انجام شود.

پ – تشویق اعضا به ادامه تحصیل بصورت رسمی و غیر رسمی و ترویج فعالیتهای حرفه ای از طریق برگزاری سمینارها، کارگاهها، مناسبت ها و کارهای داوطلبانه.

ت – فراهم کردن امکانات ارتباطی به منظور ترویج روابط حرفه ای و فرهنگی با سایر اشخاص و سازمانها و توسعه امکانات تجاری.

ث – تشویق و حمایت از دانشجویان رشته های مهندسی، ابداعات و مرزهای نو در مهندسی و قدر دانی از پژوهشگران، مهندسان، دانشجویان و کارآفرینان برجسته.

ج – ترویج فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه با هدف حفظ ارزشهای والای روحی، اخلاقی و استانداردهای حرفه ای از طریق تبیین تاریخ فرهنگ مهندسی و معماری و مشارکت و میزبانی فعالیتهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی.

چ – ایجاد ساز و کارهای تامین بودجه و دریافت کمکهای مالی به منظور قادر ساختن “مهندس” به ارائه خدمات مورد نظر.

ح – توسعه فعالیتهای ” مهندس” از طریق ایجاد واحدهای محلی و شعب و تشکیل کنفدراسیون با سازمانهای مشابه.

 • اهداف

مهمترین اهداف میان مدت ” مهندس” بدون قید محدودیت عبارتند از:

الف- سازماندهی مهندسان و معماران با تبار ایرانی

ب- تشویق اعضا به ادامه تحصیل به صورت رسمی و غیر رسمی

پ – ترویج فعالیت های حرفه ای از طریق سمینارها، کارگاهها، مناسبت ها و کارهای داوطلبانه.

ت- بستر سازی برای ارتباطات بین اعضا

ث- تسهیل هماهنگ شدن مهندسان و معماران ایرانی با محیط جدید.

ج- ترویج تاریخ فرهنگی، مهندسی و معماری ایرانی.

چ – ترویج روابط حرفه ای و فرهنگی با سایر سازمان های حرفه ای

ح – ایجاد و توسعه امکانات همکاری تجاری میان اعضا

خ – تامین بودجه مورد نیاز برای فعالیت های “مهندس”

د- تشویق و حمایت از دانشجویان رشته های مهندسی

ذ- ترویج فعالیتهای بین رشته ای در میان اعضا

ر – موضع گیری بر علیه هرگونه تبعیض و تشویق و حمایت از برابری جنسیتی

ز- ترویج و تشویق نوآوری ها و مرزهای نو در مهندسی

ژ – حفظ و ترویج استانداردهای عالی فرهنگی، اخلاقی و حرفه ای

س – قدر دانی از محققان، مهندسان، دانشجویان و کارآفرینان برجسته

ش- ترویج و تشویق فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه

ص- عرضه راهنمایی و هدایت گری لازم به مهندسان جوان و تازه واردان

ض- شرکت کردن و میزبانی فعالیت های فرهنگی، تفریحی و ورزشی.

ط- ترویج ارتباطات ویژه با مدیران شرکتهای خصوصی شاخص و مقامات دولتی مرتبط

ظ – ارتقای تصویر ایرانی- کانادایی در جوامع محلی، ملی و جهانی

ع- ایجاد واحدهای جدید در مناطقی که بیش از 15 نفر عضو دارند.

 • وابستگی

“مهندس” یک تشکیلات غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر تجاری است که در خدمت مهندسان و معماران ایرانی در اونتاریو و سایر مناطق است. ” مهندس” زیر مجموعه یا وابسته به هیچ سازمان و تشکیلاتی نیست.

 • محل

محل قانونی “مهندس” در آدرس : ……………………………………………….. است که ممکن است با تصویب هیئت مدیره تغییر کند.

 • مدت

“مهندس” در سال 1988 برای مدت نامحدود تاسیس شده و ثبت قانونی آن در 23 اکتبر 1989 انجام شده است.

 • ساختار کلی (ارکان مهندس)

ساختار سازمانی ” مهندس” به شرح زیر است:

 • مجمع عمومی
 • هیئت مدیره
 • هیئت امنا

فصل دوم – عضویت

 • شرایط عضویت

هر کسی با پذیرش ” نگرش” و ” ماموریت” مهندس و پرداخت حق عضویت، تکمیل فرم درخواست و داشتن حداقل یکی از شرایط زیر می تواند به عضویت مهندس در آید:

 • متقاضی یک مهندس یا معمار حرفه ای دارای پروانه اشتغال از یکی از استانها یا نواحی کانادا باشد.
 • دارای مدرک لیسانس علوم مهندسی، مهندسی یا معماری از یک دانشگاه معتبر جهانی باشد.
 • دارای مدرک فوق دیپلم مهندسی ( سه سال آموزش عالی) و یک سال سابقه کار مرتبط باشد.
 • دارای مدرک دیپلم فنی و مهندسی ( دو سال آموزش عالی) و دو سال سابقه کار مرتبط باشد.
 • انواع عضویت
 • هر عضو که دارای شرایط ماده 9 باشد ” عضو عادی” است.
 • اعضایی که دارای یکی از شرایط زیر باشند ” عضو فعال” شناخته می شوند.

الف- حداقل یک سال فعالیت در یکی از گروه های تخصصی یا یکی از زیر گروههایشان در سه سال گذشته.

ب- حداقل یک سال فعالیت در یکی از کمیته های عملیاتی در سه سال گذشته.

پ – حداقل یک دوره عضویت در هیئت مدیره در پنج سال گذشته

 • هیئت مدیره می تواند چهره های شاخص اجتماعی علمی و حرفه ای را به عنوان “عضو افتخاری” معرفی کند به شرطی که هیئت امنا با این پیشنهاد موافقت کند.
 • هر شرکت ثبت شده در کانادا که حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره اش عضو ” مهندس” باشند و فعالیت آن در زمینه مهندسی یا صنایع وابسته باشد، می تواند به “عضویت حقوقی” در آید.
 • هر دانشجویی که انتظار می رود ظرف دو سال حائز شرایط عضویت در مهندس بشود، می تواند “عضو دانشجو” بشود.
 • هر یک از اعضا پس از بیست سال عضویت مداوم ” عضو مادام العمر” خواهند شد. حقوق و امتیازات این عنوان توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
 • حق عضویت

ادامه عضویت اعضا مشروط به پرداخت حق عضویت سالیانه به شرح زیر است:

 • اعضای عادی باید حق عضویت “عضو عادی” را که توسط هیئت مدیره تعیین می شود بپردازند.
 • اعضای حقوقی باید حق عضویت ” عضو حقوقی” را که توسط هیئت مدیره تعیین می شود بپردازند.
 • هیئت مدیره می تواند تخفیف قابل توجهی تا حداکثر 50% برای دانشجویان مقاطع ارشد و اعضای تازه وارد و تا حداکثر 80% برای دانشجویان مقطع کارشناسی، در نظر بگیرد.
 • اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 • تعلیق عضویت

هر یک از اعضا که شرایط عضویت را از دست بدهد و یا الزامات اخلاق حرفه ای خصوصاً مفاد مواد 9 4- 50 این اساسنامه را زیر پا بگذارد و یا در پرداخت حق عضویت بیش از یک سال تاخیر داشته باشد، برای تعیین مجازات مناسب به کمیته انضباطی معرفی می شود.

فصل سوم – مجمع عمومی

 • تعاریف
 • مجمع عمومی از کلیه اعضای واجد شرایط رای دادن طبق ماده 17 اساسنامه تشکیل می شود و بالاترین مرجع تصمیم گیری در “مهندس” است.
 • مجمع عمومی حداقل سالی یک بار در ماه مه برای انتخاب هیئت مدیره، هیئت امنا و تصویب گزارش مالی سالیانه تشکیل می شود.
 • وظایف مجمع عمومی

مجمع عمومی تنها مرجع تصمیم گیری در موارد زیر است :

الف- انتخاب اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا از میان داوطلبان واجد شرایط.

ب- تغییر و تصویب اساسنامه مهندس با اکثریت دو سوم رای دهندگان حاضر در مجمع اعم از حضوری و یا از طریق وکالت.

پ – تصویب گزارش سالانه هیئت مدیره، هیئت امنا و گزارشات مالی.

ت- تصویب انحلال ” مهندس” با رای بیش از دو سوم کلیه اعضای واجد شرایط رای دادن.

 • مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی می تواند بیش از یک بار در سال تشکیل شود اگر :

الف- هیئت مدیره تصمیم به دعوت مجمع عمومی بگیرد.

ب- هیئت مدیره موظف است ظرف مدت 45 روز از تاریخ تقاضای کتبی 50 نفر از اعضا و یا 30 در صد کل اعضا، هر کدام که کمتر باشد، نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام کند.

پ – اگر هیئت مدیره از تشکیل مجمع عمومی بر اساس مفاد بند ب فوق امتناع کند، هیئت امنا دعوت به مجمع عمومی را انجام خواهد داد.

 • نصاب
 • نصاب در کلیه جلسات مجمع عمومی 50 درصد اعضای واجد شرایط رای دادن به علاوه یک نفر است.
 • اگر در اولین جلسه مجمع نصاب حاصل نشود، جلسه دوم باید در زمانی حداقل 15 روز و حداکثر 45 روز پس از جلسه اول تشکیل شود.
 • در جلسه دوم مجمع رعایت نصاب ضروری نیست.
 • در دعوت نامه جلسه دوم مجمع عمومی ، علاوه بر دستور جلسه، نتیجه جلسه اول و عدم نیاز به رعایت نصاب باید ذکر شود.
 • نصاب برای رسمیت مجمع عمومی بر مبنای کلیه آرا اعم از حاضران و یا وکالتنامه ها در نظر گرفته می شود. اگر در آغاز جلسه مجمع نصاب حاصل شد، جلسه رسمیت یافته و به کار خود ادامه می دهد حتی اگر در میانه کار نصاب فراهم نباشد.
 • شرایط رای دهندگان
 • هر یک از اعضا که حداقل 3 ماه از عضویتشان گذشته باشد واجد شرایط رای دادن در مجمع عمومی هستند.
 • هر یک از اعضا که واجد شرایط رای دادن اما در مجمع عمومی غایب است ، می تواند به عضو دیگری برای رای دادن نمایندگی بدهد. هیچیک از اعضا نمی توانند نماینده بیش از 3 عضو دیگر باشند.
 • اعلامیه دعوت به مجمع

دعوتنامه مجمع عمومی حاوی دستور مجمع باید حداقل 20 و حداکثر 60 روز قبل از تاریخ مجمع برای تک تک اعضا ارسال شود.

 • دستور جلسه
 • دستور جلسه مجمع باید همانی باشد که در دعوتنامه قید شده.
 • در صورتی که اعضای حاضر در مجمع بخواهند آیتم جدیدی به دستور جلسه اضافه کنند، رییس جلسه مجمع باید ابتدا در مورد افزودن یک ماده به دستور جلسه از مجمع سؤال کند و فقط در صورت تصویب ، اجازه بحث راجع به موضوع را بدهد.
 • در صورتی که مجمع به جلسه دوم بکشد و نصاب 50 % به علاوه یک نفر برقرار نباشد، مجمع فقط می تواند در مورد مفاد دستور جلسه اولیه رای گیری کند و افزودن مواد جدید به دستور جلسه در این مجمع مجاز نیست.
 • هیئت رئیسه مجمع

تمام جلسات مجمع عمومی بوسیله هیئت رئیسه اداره می شود. در هر جلسه مجمع عمومی اولین وظیفه مجمع انتخاب هیئت رئیسه متشکل از یک رئیس و دو نفر ناظر است.

 • صورتجلسه مجمع

صورتجلسه کلیه جلسات مجمع عمومی اعم از وقتی که نصاب حاصل شود یا خیر، باید توسط هیئت رئیسه مجمع و دو نفر از اعضای هیئت امنا حاضر در جلسه، امضا شود. بلافاصله پس از امضای صورتجلسه، هیئت رئیسه خودبخود منحل می شود.

فصل چهار – هیئت مدیره

 • تعاریف

هیئت مدیره دومین مرجع تصمیم گیری پس از مجمع عمومی است. هیئت مدیره امور روزمره مهندس را بر اساس توصیه ها و مصوبات مجمع عمومی و این اساسنامه، انجام می دهد. به استثنای 4 مورد ذکر شده در ماده 14 هیئت مدیره اختیار تصمیم گیری در سایر موارد را دارد.

 • نحوه انتخاب

اعضای هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی و با رای مخفی اعضا انتخاب می شوند.

 • هیئت مدیره متشکل از 7 عضو اصلی و حداکثر 7 عضو علی البدل است.
 • اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی انتخاب شوند.
 • هر یک از اعضای رسمی “مهندس” دارای حسن شهرت ، حداقل 5 سال سابقه عضویت که حداقل دو سال آن ” عضو فعال” بوده اند، دارای توانایی هماهنگی و مدیریت و متعهد به حداقل 7 ساعت کار داوطلبانه در هفته هستند، می توانند کاندیدا شده در صورت انتخاب به عضویت هیئت مدیره در آیند.
 • سازمان داخلی

7 عضو اصلی منتخب هیئت مدیره باید در اولین جلسه بعد از مجمع عمومی انتخابات داخلی برگزار کرده، حداقل برای پست های زیر مسئول انتخاب کنند:

الف- رئیس هیئت مدیره

ب- نایب رئیس هیئت مدیره

پ-  خزانه دار

ت- اعضای کمیته عملیاتی

 • اعضای علی البدل

کاندیداهای عضویت هیئت مدیره که در رای گیری مجمع عمومی به رتبه 8 تا 14 دست یافته باشند، می توانند عضو علی البدل هیئت مدیره باشند. هر یک از اعضای علی البدل باید به عضویت حداقل یکی از کمیته های هیئت مدیره در آیند.

 • جلسات

هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه می دهد. از کلیه اعضای هیئت مدیره انتظار می رود در کلیه جلسات شرکت داشته باشند. اعضای علی البدل نیز به شرکت در جلسات تشویق می شوند اما حق رای ندارند.

 • نصاب جلسات با حضور 5 عضو تامین می شود.
 • مدیریت جلسات با رئیس هیئت مدیره است و در غیبت رئیس ، نایب رئیس جلسه را مدیریت می کند.
 • کلیه تصمیمات با رای اکثریت حاضر در جلسه رسمیت می یابد.
 • جایگزینی

در صورت استعفای یک عضو و یا غیبت سه جلسه متوالی، وی با عضو علی البدلی که در انتخابات مجمع عمومی حائز بیشترین تعداد رای شده، جایگزین می شود.

 • اگر سه عضو هیئت مدیره برای سه جلسه متوالی غیبت کنند و یا استعفا کنند، باقیمانده اعضای هیئت مدیره باید به سرعت مجمع عمومی را برای انتخاب مجدد هیئت مدیره دعوت کنند.
 • مادام که انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره برگزار نشده، هیئت مدیره قبلی باید به کار خود ادامه دهد.
 • سایر موارد
 • کلیه خدماتی که اعضای هیئت مدیره انجام می دهند داوطلبانه و بدون دستمزد خواهد بود.
 • خلاصه ای از تصمیمات هیئت مدیره باید هر سه ماه یک بار منتشر شود.
 • توصیه می شود هیئت مدیره نسبت به انتشار اسامی و تحصیلات اعضا از طریق نشریات “مهندس” اقدام کند.
 • کلیه صورتجلسات هیئت مدیره باید به ترتیب زمانی در محل دفتر مرکزی ” مهندس” نگهداری شود.
 • کلیه اعضای هیئت مدیره باید در برابر دعاوی مرتبط با عملیات “مهندس” از طریق خرید بیمه نامه مسئولیت مناسب، مصونیت داشته باشند.
 • کمیته ها

هیئت مدیره برای انجام وظایفش ، کمیته های دائمی زیر و کمیته های موقت مورد نیاز را تشکیل می دهد. این کمیته ها در چارچوب خطوط اصلی که در اینجا ذکر می شوند و مصوبات هیئت مدیره مشغول به کار خواهند شد و بصورت مرتب به هیئت مدیره گزارش خواهند داد.

 • کمیته عملیاتی از جهار نفر تشکیل می شود. خزانه دار همواره عضو کمیته عملیاتی است. سه عضو دیگر توسط هیئت مدیره تعیین می شوند.
 • کمیته علمی و فنی دارای سه عضو است. یکی از اعضا که همواره رئیس کمیته خواهد بود باید عضو هیئت مدیره باشد.
 • کمیته مالی دارای سه عضو است که یکی از آنها باید خزانه دار هیئت مدیره باشد.
 • کمیته ارتباطات دارای سه نفر عضو است که یکی از اعضای هیئت مدیره عضو و رئیس کمیته خواهد بود.
 • کمیته گروههای تخصصی شامل مدیران گروه های تخصصی، یکی از اعضای کمیته عملیاتی و یک عضو هیئت مدیره به عنوان رئیس می باشد.
 • کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی بلند مدت شامل سه عضو است که یکی از اعضای هیئت مدیره رئیس کمیته خواهد بود.
 • کمیته انظباطی و تنبیهی شامل سه عضو است که یکی از اعضای هیئت مدیره رئیس کمیته خواهد بود.
 • کمیته عملیاتی

کمیته عملیاتی برای انجام کارهای روزمره “مهندس” تشکیل شده و کارها را از طریق کمیته های فرعی مانند کمیته فرعی مالی ، کمیته فرعی ارتباطات ، کمیته فرعی ورزشی – تفریحی، کمیته فرعی مناسبت ها و جذب کمک های مالی ، کمیته فرعی انتشارات ، کمیته فرعی توسعه تجاری ، کمیته فرعی مدیران جوان ، کمیته فرعی دانشجویی و سایر کمیته های دائمی و موقت که حسب نیاز تشکیل خواهند شد، انجام خواهد داد.

 • اعضای کمیته عملیاتی در اولین جلسه خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد.
 • هر تصمیمی در کمیته عملیاتی حداقل با رای مثبت سه نفر رسمیت می یابد.
 • هر مکاتبه ای از جانب کمیته عملیاتی به امضای رئیس و در غیبت وی به امضای نایب رئیس می رسد.
 • در صورتی که به تشکیل کمیته فرعی جدیدی نیاز باشد ، دلایل و مستندات باید برای تصویب به هیئت مدیره ارسال گردد.
 • هر یک از کمیته های فرعی توسط یکی از اعضای کمیته های عملیاتی مدیریت می شود. سایر اعضای کمیته ها توسط کمیته عملیاتی از میان اعضای علی البدل هیئت مدیره و سایر اعضای رسمی “مهندس” انتخاب می شود.
 • هر تصمیم کمیته عملیاتی که خارج از محدوده کارهای روزمره باشد، باید به تایید هیئت مدیره برسد.
 • بعضی از مهمترین وظایف کمیته عملیاتی عبارتند از:

الف- دریافت حق عضویت و مدیریت سایر منابع درآمدی.

ب- مدیریت امور مالی روزمره “مهندس”.

پ- گزارش فعالیت کمیته های فرعی به هیئت میره.

ت- نگهداری از سوابق عضویت ، بررسی درخواست های عضویت و اعطای عضویت انجمن به افراد واجد شرایط.

ث- پیشنهاد و نصب اعضای کمیته های فرعی “مهندس” .

ج- ترتیب دادن و سازماندهی مناسبتها، جلسات و گردهمایی های مهندس.

چ – اداره کردن نشریات و صفحات اجتماعی “مهندس” مانند وب سایت ، خبرنامه، مجله، نوارهای صوتی- تصویری و اعلامیه های مطبوعاتی.

ح – سازمان دهی فعالیتهای تفریحی “مهندس” مانند بازدیدهای دسته جمعی ،  پیک نیک و امور ورزشی.

خ – سازمان دهی و نظارت بر کمیته های فرعی.

د- برقراری ارتباط با سازمانهای خارج از “مهندس” مانند دانشگاهها، صنایع و سطوح مختلف دولت.

ذ- برقراری ارتباط و هماهنگی با سایر سازمانهای حرفه ای و فرهنگی در امور مورد علاقه مشترک .

ر- برقراری ارتباط و سازماندهی دانشجویان واجد شرایط در فعالیتهای “مهندس”.

ز- سازماندهی مدیران جوان و ستاره های درخشان و ارائه پشتیبانی فرهنگی ، حرفه ای و علمی مفید برای آنها.

 • کمیته علمی و فنی

کمیته علمی و فنی از سه عضو تشکیل می شود.

 • نماینده هیئت مدیره رئیس کمیته است و دو نفر دیگر از میان اعضای علی­البدل هیئت مدیره و سایر اعضای ” مهندس” با پیشینه بارز علمی و فنی انتخاب می شوند.
 • مهمترین وظایف کمیته علمی و فنی عبارتند از:

الف- ترویج فعالیتهای علمی و فنی در “مهندس”.

ب- ارتباط و همکاری با گروه های فرعی مشابه در گروه های تخصصی.

پ – برقراری ارتباط با دانشمندان، اساتید و محققان خارج از ” مهندس.

Mohandes

Canadian Society of Iranian Engineers and Architects

This content is available for registered user only

Mohandes

Canadian Society of Iranian Engineers and Architects

Mohandes

Canadian Society of Iranian Engineers and Architects